National Tally
Selection Filters
Media Coverage Report
1 ANDHRA PRADESH 25
2 ARUNACHAL PRADESH 4
3 ASSAM 32
4 BIHAR 68
5 CHHATTISGARH 9
6 GUJARAT 3
7 HARYANA 13
8 JHARKHAND 77
9 KERALA 6
10 MADHYA PRADESH 70
11 MAHARASHTRA 49
12 MANIPUR 10
13 ODISHA 35
14 PUNJAB 4
15 RAJASTHAN 21
16 SIKKIM 55
17 TAMIL NADU 5
18 TELANGANA 17
19 TRIPURA 1
20 UTTAR PRADESH 147
21 UTTARAKHAND 65
 Total:716