National Tally
Selection Filters
Media Coverage Report
1 ANDHRA PRADESH 63
2 ARUNACHAL PRADESH 9
3 ASSAM 41
4 BIHAR 93
5 CHHATTISGARH 55
6 GUJARAT 9
7 HARYANA 13
8 JAMMU AND KASHMIR 7
9 JHARKHAND 139
10 KARNATAKA 13
11 KERALA 6
12 MADHYA PRADESH 73
13 MAHARASHTRA 89
14 MANIPUR 95
15 MIZORAM 3
16 NAGALAND 1
17 ODISHA 35
18 PUNJAB 5
19 RAJASTHAN 32
20 SIKKIM 62
21 TAMIL NADU 12
22 TELANGANA 128
23 TRIPURA 2
24 UTTAR PRADESH 156
25 UTTARAKHAND 65
26 WEST BENGAL 10
 Total:1216