National Tally
Selection Filters
Media Coverage Report
1 ANDHRA PRADESH 550
2 ARUNACHAL PRADESH 283
3 ASSAM 2091
4 BIHAR 2891
5 CHHATTISGARH 2888
6 GUJARAT 633
7 HARYANA 154
8 HIMACHAL PRADESH 124
9 JAMMU AND KASHMIR 227
10 JHARKHAND 4235
11 KARNATAKA 467
12 KERALA 139
13 MADHYA PRADESH 1608
14 MAHARASHTRA 1747
15 MANIPUR 443
16 MEGHALAYA 395
17 MIZORAM 363
18 NAGALAND 196
19 ODISHA 2156
20 PUNJAB 440
21 RAJASTHAN 767
22 SIKKIM 580
23 TAMIL NADU 919
24 TELANGANA 686
25 TRIPURA 197
26 UTTAR PRADESH 2300
27 UTTARAKHAND 196
 Total:27675